Príprava manažéra na hodnotiaci rozhovor

Jednodňový tréning vedenia jedného z najťažších rozhovorov v manažérskej praxi v zmysle firemného/štandardného hodnotiaceho systému. Precvičíte si optimálne zvládanie situácií pracovného hodnotenia za pomoci spätnej väzby od trénerky, spoznáte, že záujem o človeka je tá skutočná kompetencia hodnotiteľa a uvedomíte si kľúčovú úlohu tohto riadiaceho nástroja v manažérskej praxi

Program

8.15 - 8.30
Registrácia účastníkov a organizačné pokyny
8.30 - 12.30
• Čo je hodnotenie? Prečo hodnotiť pracovný výkon štandardizovanou metódou? • Pozitívne a negatívne skúsenosti s hodnotením, očakávania, obavy • Ciele pracovného hodnotenia v našej organizácii • Základné predpoklady objektívneho hodnotenia a jeho 3 základné funkcie • Prínosy a praktické využitie výsledkov hodnotenia pre hodnotiteľa, hodnoteného, organizáciu • Priebeh procesu hodnotenia • Metodika a kritériá – hlavné predpoklady úspešnej realizácie procesu hodnotenia • Problematika definovania kritérií podľa SMART-u
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka
13.15 - 16.30
• Hodnotiaca stupnica pri vyhodnocovaní cieľov - definovanie stupňov hodnotenia. • Príprava na hodnotenie – z úrovne organizácie, vedúceho aj zamestnanca • Zásady vedenia hodnotiaceho rozhovoru • Navodenie atmosféry otvorenosti a dôvery: záujem o človeka ako skutočná kompetencia hodnotiteľa • Etapy hodnotiaceho rozhovoru a nácvik jednotlivých etáp vo dvojiciach, hranie rolí • Riešenie problémových situácií v hodnotiacom rozhovore (námietky, kritika...) • Vyhodnotenie rozvojových aktivít za posledné hodnotiace obdobie • Podpora rozvojových aktivít a vyvolanie potreby profesionálneho rastu • Ako sa zachovať, keď... riešenie konkrétnych náročných situácií z praxe

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

125,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v roku 2019, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2020 zľavu 5%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín