Minimum pre HR špecialistov

Dvojdňový seminár určený pre kľúčových pracovníkov personálneho útvaru obsahuje návody a informácie o základných personálnych systémoch a ich zakomponovaní do personálnej stratégie firmy. Ponúkame Vám prehľad funkcií a kompetencií, ktoré potrebujete ovládať pre kvalitný výkon Vašej práce. Pomôžeme Vám efektívne organizovať a zabezpečovať jednotlivé oblasti personálnych činností, ponúkneme osvedčené postupy pre riešenie konkrétnych problémov vo Vašej firme. V cene semináru je aj Osvedčenie o absolvovaní.

Program

1. deň

8.00 - 8.30
Prezentácia účastníkov
8.30 - 12.45
Postavenie a kompetencie personalistu v organizácii. Systémové nástroje riadenia ľudských zdrojov a ich zakomponovanie do personálnej stratégie firmy. Systém výberu: proces, metódy, kritériá, kompetencie, organizácia a štruktúra výberových rozhovorov. Je lepšie vo výberovom rozhovore viac počúvať alebo viac hovoriť? Užitočné typy otázok, smerujúcich k cieľu - požadovanej úrovni poznania uchádzača.
12.45 - 13.30
Obedová prestávka
13.30 - 16.30
Zásady vedenia výberového rozhovoru Nácvik najefektívnejšej metódy - interview STAR Rozpoznávanie špecifík jednotlivých generačných typov uchádzačov o zamestnanie - čo požadujú a čo ponúkajú? Možnosti a zdroje získavania nových zamestnancov Vyhodnotenie výberového procesu, odpovede uchádzačom.

2. deň

8.15 - 12.30
Prijímací a adaptačný proces - skúsenosti Systém hodnotenia výkonnosti: charakteristika, účastníci, organizácia postupu v inštitúcii, kompetencie, zásady vedenia hodnotiaceho rozhovoru, prínosy z hodnotenia, spracovanie výstupov z hodnotenia. Záujem o človeka ako nosná kompetencia hodnotiteľov a hlavne personalistov Kariérové plánovanie, plán osobného rozvoja, kariérový dotazník, rozhovor na podporu osobného rozvoja: inšpirácia a motivácia ako heslo dňa! Postup tvorby motivačných programov a etapy realizácie Čo je dôležité pri tvorbe motivačných programov, význam, ciele. Boj na trhu o tých najlepších je krutý, preto zmeňte ciele a rozhodovanie.
12.30 - 13.15
Obedová prestávka.
13.15 - 16.00
Benefity –Výhody – Stimuly a ich význam pri stabilizácii zamestnancov. Od ovocia zdarma, cez stolný tenis v herni po home office = už len bežné, nie rozhodujúce! Proces vzdelávania: Ľuďom umožnite celkový ľudský rozvoj a napredovanie - to priláka a udrží tých najlepších. Metodicky: časť plánovacia, realizačná a vyhodnocovacia. Disciplinárny a uvoľňovací proces a jeho etická stránka Záver, zhodnotenie efektívnosti tréningovej aktivity.

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

19. – 20. Máj 2020

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

265,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v roku 2019, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2020 zľavu 5%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete na kurz zadarmo!

Prihláste sa online

Prihlášku online odošlite najneskôr 5 dní pred požadovaným termínom podujatia.