Konzultácie

V ponuke osobných, firemných konzultácií a koučingu uplatňujeme našu firemnú filozofiu - vychádzať každému klientovi v ústrety naprojektovaním a realizáciou spolupráce na základe skonzultovaných očakávaní zadávateľa.

Ponuka konzultácií:

Assessment center

Najkomplexnejšia hodnotiaca metóda na posudzovanie osobnostného potenciálu zamestnancov alebo uchádzačov o výkon danej funkcie s vysokou vypovedacou schopnosťou.

Metóda pozostáva z individuálnych aj skupinových cvičení a vybraných psychodiagnostických metód. Bežný časový rozsah je 1 - 2 dni. Optimálny počet účastníkov v skupinovej práci je 6. Výsledky hodnotenia jednotlivcov aj celej skupiny zúčastnených sú spracované v Záverečnej správe. Účastníkom je poskytnutá individuálna konzultácia o výsledkoch ich hodnotenia za účelom sebapoznávania a vypracovania návrhov ich osobného či profesného rozvoja. Odporúčaný je následný rozvojový workshop pre skupinu účastníkov za účelom osvojenia si nástrojov sebarozvoja, monitoringu plnenia, príp. korekcie dohodnutých cieľov.

Dohodnúť si konzultáciu

Systém hodnotenia pracovného výkonu

Zámerom je vypracovanie významného riadiaceho a motivačného nástroja a prostriedku na zefektívnenie komunikácie medzi nadriadenými a podriadenými.

Alternatívou môže byť aj úprava už zavedeného systému, v ktorom sú želateľné určité korekcie, resp. motivovanie zamestnancov k jeho akceptácii.

Dohodnúť si konzultáciu

Individuálny koučing pre firemné pozície

Séria opakovaných stretnutí s vybraným zamestnancom so zámerom dosiahnuť stanovené rozvojové ciele pod odborným vedením kouča.

Dohodnúť si konzultáciu

Konzultácie k vybraným právnym problémom

Právo v manažérskej praxi

Odborná pomoc pri riešení konkrétnych právnych problémov z každodennej manažérskej praxe, či už sa týkajú obchodnoprávnych, pracovnoprávnych, občianskoprávnych či iných právnych vzťahov.

Právo v podnikateľskej praxi

Odborná pomoc zameraná na riešenie právnych otázok, ktoré prináša každodenná podnikateľská prax, či už sa týkajú komunikácie so štátnymi orgánmi a inštitúciami (obchodný a živnostenský register), zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi alebo pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami.

Právo pre personalistov

Individuálna odborná pomoc z oblasti pracovnoprávnych a súvisiacich právnych vzťahov zameraná na konkrétne otázky a problémy klienta. 

Dohodnúť si konzultáciu

Odborné personálno-psychologické posúdenie uchádzačov o pracovnú pozíciu

Vykonanie výberových pohovorov v rámci výberového procesu, podľa potreby aj s využitím psychodiagnostiky alebo činnostnej diagnostiky a štandardizovaného interview na základe vypracovaných kritérií na náročné a významné firemné pozície. Výstupom je podľa požiadaviek zamestnávateľa grafické alebo písomné vyjadrenie individuálnej úrovne napĺňania stanovených kritérií pre úspešný výkon danej pozície.

Dohodnúť si konzultáciu

Osobné konzultácie a riadenie osobného rozvoja top / stredného managementu

Jednorazové alebo opakované stretnutia s jedným alebo viacerými manažérmi za účelom rozvoja a napĺňania zadefinovaných manažérskych kritérií, resp. osobnostných zručností.

Dohodnúť si konzultáciu

Personálny audit so zameraním na analýzu interpersonálnych vzťahov, sociálnej klímy a potenciálu firemných zamestnancov

Zámerom je poskytnúť súhrnné a objektívne informácie o interpersonálnej klíme v spoločnosti, ktoré pomôžu vrcholovému vedeniu optimalizovať personálnu stratégiu tak, aby bol v maximálnej miere využitý ľudský potenciál firmy najmä v jeho zložkách - odbornej, osobnostnej a motivačnej.

Dohodnúť si konzultáciu

Riešenie konfliktných vzťahov na pracovisku, alebo s klientmi

Odborná pomoc pri riešení konkrétnych interpersonálnych problémov.

Dohodnúť si konzultáciu

Vypracovanie systému výberu zamestnancov v spoločnosti

Zámerom je vypracovať ucelený personalistický systém, zohľadňujúci výberový proces v zmysle personálnej stratégie spoločnosti.

Alternatívou môže byť aj nadizajnovať prepojenie systém výberu s prijímacím procesom a so systémom vzdelávania zamestnancov, resp. pomoc pri implementácii systému do realizácie v spoločnosti

Dohodnúť si konzultáciu

Máte záujem o konzultáciu? Potrebovali by ste viac informácií?

Stačí ak nám zavoláte, alebo napíšete. Radi Vám zodpovieme Vaše otázky, ako aj pripravíme riešenie na mieru.

Kontaktujte nás