Príprava manažéra na hodnotiaci rozhovor

Jednodňový tréning vedenia jedného z najťažších rozhovorov v manažérskej praxi v zmysle firemného/štandardného hodnotiaceho systému. Precvičíte si optimálne zvládanie situácií pracovného hodnotenia za pomoci spätnej väzby od trénerky, spoznáte, že záujem o človeka je tá skutočná kompetencia hodnotiteľa a uvedomíte si kľúčovú úlohu tohto riadiaceho nástroja v manažérskej praxi. Na vyžiadanie vieme ponúknuť aj príslušné state zo Zák.55/2017 o štátnej službe.

Program

8.15 - 8.30
Registrácia účastníkov a organizačné pokyny
8.30 - 12.30
Čo je hodnotenie? Prečo hodnotiť pracovný výkon štandardizovanou metódou? Pozitívne a negatívne skúsenosti s hodnotením, očakávania, obavy Ciele pracovného hodnotenia vo vašej organizácii Základné predpoklady objektívneho hodnotenia a jeho 3 základné funkcie Prínosy a praktické využitie výsledkov hodnotenia pre hodnotiteľa, hodnoteného, organizáciu • Priebeh procesu hodnotenia • Metodika a kritériá – hlavné predpoklady úspešnej realizácie procesu hodnotenia • Problematika definovania kritérií podľa SMART-u
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka
13.15 - 16.30
Hodnotiaca stupnica pri vyhodnocovaní cieľov - definovanie stupňov hodnotenia. Príprava na hodnotenie – z úrovne organizácie, vedúceho aj zamestnanca Zásady vedenia hodnotiaceho rozhovoru Navodenie atmosféry otvorenosti a dôvery: záujem o človeka ako skutočná kompetencia hodnotiteľa Etapy hodnotiaceho rozhovoru a nácvik jednotlivých etáp vo dvojiciach, hranie rolí • Riešenie problémových situácií v hodnotiacom rozhovore (námietky, kritika...) • Vyhodnotenie rozvojových aktivít za posledné hodnotiace obdobie • Podpora rozvojových aktivít a vyvolanie potreby profesionálneho rastu • Ako sa zachovať, keď... riešenie konkrétnych náročných situácií z praxe

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

8. Jún 2023
30. November 2023

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

135,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2021 a 2022, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2023 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Prihláste sa online

Prihlášku online odošlite najneskôr 5 dní pred požadovaným termínom podujatia.